Home » Disclaimer

Privacyverklaring Leidekkersbedrijf Versteeg

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Leidekkersbedrijf Versteeg geleverde producten en
diensten.

Leidekkersbedrijf Versteeg , gevestigd aan de Vlijt 35, 4261 XA Wijk en Aalburg , is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leidekkersbedrijf Versteeg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Leidekkersbedrijf Versteeg
van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en
die door Leidekkersbedrijf Versteeg in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Leidekkersbedrijf Versteeg ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Leidekkersbedrijf Versteeg
verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Leidekkersbedrijf Versteeg, dan willen we u goed
van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding
  staan tot het soort dienstverlening vanuit Leidekkersbedrijf Versteeg. Bijvoorbeeld om u via onze
  nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Leidekkersbedrijf Versteeg. Wilt u niet
  benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan
  op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Leidekkersbedrijf Versteeg gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt
Leidekkersbedrijf Versteeg zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement
om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze
privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Leidekkersbedrijf Versteeg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Leidekkersbedrijf Versteeg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Leidekkersbedrijf Versteeg gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar
info@leidekkersbedrijfversteeg.nl.

Beveiliging

Leidekkersbedrijf Versteeg hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Leidekkersbedrijf Versteeg heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies,
wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die
bij Leidekkersbedrijf Versteeg toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht
tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het
geval Leidekkersbedrijf Versteeg gebruik maakt van de diensten van derden, zal Leidekkersbedrijf
Versteeg in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de
benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal Leidekkersbedrijf Versteeg u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u
indienen via info@leidekkersbedrijfversteeg.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement
kunt u contact met ons opnemen, via info@leidekkersbedrijfversteeg.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15-05-2018